Jesteśmy inni

 • To my, sami, nie czekając na sugestie i polecenia Klientów, właścicieli nieruchomości lub Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, podejmujemy inicjatywę w celu poprawienia komfortu i standardu życia mieszkańców.
 • To my dbamy o estetykę budynku.
 • To my na bieżąco zlecamy usuwanie usterek.
 • To my przygotowujemy uchwały zgodne z przepisami prawa i aktualnym orzecznictwem, nie ulegając niczyjej presji i populistycznym, szkodliwym nieraz dla członków wspólnoty pomysłom.
 • To my, z własnej inicjatywy szukamy oszczędności, podejmując rozmowy z dostawcami energii elektrycznej, cieplnej i gazu oraz dostawcami usług świadczonych na nieruchomości.
 • To my wykonawców robót budowlanych i usługodawców dla naszych Klientów wyłaniamy w trybie zapytania ofertowego i konkursu ofert.
 • To my nie szczędzimy czasu poświęcanego nieruchomościom i nie ograniczamy liczby przyjazdów na nieruchomości. Nasi pracownicy mają do dyspozycji samochody służbowe, którymi regularnie wizytują nieruchomości. Na nieruchomościach, na których „nic się nie dzieje” pojawiamy się raz w tygodniu, na wszystkich pozostałych tak często, jak jest to potrzebne.
 • To my na bieżąco kontrolujemy pracę firm sprzątających. Kontrole przeprowadzamy wyrywkowo i bez uprzedzenia. „Ufaj i kontroluj” – to zasada, której przestrzegamy.
 • To my dbamy o to, żeby wolne środki finansowe Wspólnot przynosiły im przychody w postaci odsetek od lokat. Każdego dnia monitorujemy kwoty gromadzone na rachunkach bankowych wspólnot po to, aby na rachunku bieżącym pozostawały tylko środki niezbędne do opłacenia bieżących zobowiązań. Środki funduszu remontowego, zaliczki celowe, środki przeznaczone do wydatkowania w późniejszym okresie są lokowane na lokatach Wspólnot. Uzyskane odsetki są ich przychodem finansowym.
 • To my mamy własny Dział Windykacji, który na bieżąco windykuje należności naszych Klientów. Dbamy o to, aby należne Wspólnocie środki jej członkowie wpłacali bez zbędnej zwłoki. Chroni to Wspólnotę przed ryzykiem utraty płynności finansowej, a jej członków przed popadnięcie w zadłużenie, z którego trudno byłoby im wybrnąć.
 • To my mamy własny Dział Księgowości, który na bieżąco i bez dodatkowych dla Wspólnoty kosztów ewidencjonuje wszystkie zdarzenia księgowe, rejestrując każdy przychód, koszt, wpłatę i wypłatę z rachunku bankowego. Własny dział księgowości gwarantuje naszym Klientom bieżące informacje o stanie finansów obsługiwanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości. Naszych Klientów nie zaskakujemy żadnymi dodatkowymi kosztami prowadzenia księgowości. Obsługa księgowa wchodzi w zakres naszej usługi zarządzania nieruchomościami i jest wliczona w jej cenę.
 • To my staramy się, aby przesyłane przez nas dokumenty zaliczek i rozliczeń były czytelne i szczegółowe. Ich formę dostosowujemy do oczekiwań i sugestii Klientów, a zawartość uzupełniamy dodatkowymi wyjaśnieniami, jeżeli pojawia się taka potrzeba. Jeżeli mimo tego zdarzy się, że wydają się komuś niejasne, nasi pracownicy każdorazowo służą pomocą przy ich wyjaśnianiu.
 • To my, nawet działając jako zarządca, któremu zarząd został powierzony aktem notarialny decyzją dewelopera, zachowujemy obiektywizm i niezależność, w równym stopniu respektując prawa zarówno wszystkich członków wspólnoty, jak i dewelopera. Nie współpracujemy z deweloperami, którzy od zarządców oczekują praktyk nieetycznych lub sprzecznych z interesem Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • To my nie czerpiemy żadnych korzyści finansowych od towarzystw ubezpieczeniowych, w których ubezpieczamy obsługiwane nieruchomości. Zawierając umowę ubezpieczeniową każdorazowo zabiegamy o możliwie najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej Wspólnoty Mieszkaniowej, za możliwie najniższą cenę.
 • To my jesteśmy bardzo dobrym płatnikiem, dbając o to, żeby były nimi również obsługiwane przez nas Wspólnoty Mieszkaniowe. Ich płynność finansową monitorujemy na bieżąco, dzięki czemu kontrahenci chętnie świadczą usługi na obsługiwanych przez nas nieruchomościach.
 • To my nie kupujemy dziwnych certyfikatów, laurów, tzw. „alternatywnych licencji” i nie uczestniczymy w żadnego rodzaju programach i przedsięwzięciach posługujących się bliżej nie określonymi narzędziami badawczymi, wyłaniających różnego rodzaju „najlepszych” czy „super” zarządców. Zaoszczędzone na opłacanych wyróżnieniach środki finansowe inwestujemy w wyposażenie firmy, jej infrastrukturę i narzędzia pracy naszego zespołu.
 • To my proponowane przez nas ceny usług każdorazowo rzetelnie kalkulujemy, w myśl zasady „bardzo dobra usługa za rozsądną cenę”. Nie zaniżamy naszych propozycji cenowych, po to, żeby „złapać” Klienta, a potem liczyć na to, że „jakoś to będzie”.
 • To my zawieramy ze Wspólnotami mieszkaniowymi umowy, które zawsze są wynikiem wspólnych z nimi uzgodnień. Jesteśmy elastyczni i nie trzymamy się kurczowo naszych wzorów umów.
 • To my każdą nieruchomość traktujemy indywidualnie, uwzględniając potrzeby jej mieszkańców i użytkowników. Nasza wiedza i doświadczenie pomagają nam, a nie przeszkadzają, w spełnianiu ich oczekiwań.
 • To my, szanując i wykorzystując wieloletnią współpracę z kontrahentami świadczącymi usługi na nieruchomościach, nie trzymamy się ich kurczowo. Jesteśmy otwarci na nową współpracę, co ułatwia nam kontrolowanie cen i jakości usług dotychczasowych kontrahentów. Współpraca tak długo jest dobra, dopóki są z niej zadowoleni nasi Klienci.
 • To my stale szukamy lepszych rozwiązań i metod naszej pracy i jesteśmy otwarci na propozycje i pomysły naszych Klientów. Nie oszczędzamy na rozwoju firmy.
 • To my posługujemy się nowoczesnymi metodami pracy i specjalistycznymi narzędziami. Strony internetowe wspólnot mieszkaniowych, internetowa kartoteka mieszkańca, elektroniczna automatyczna wysyłka informacji o wysokości zaliczek, system sms-owego powiadamiania o awariach i przypominania o terminach przeglądów i płatności to obok własnych, termowizyjnych i inspekcyjnych kamer, codzienne narzędzia naszej pracy.
 • To my na bieżąco informujemy naszych Klientów o wszystkim co się dzieje na ich nieruchomościach. Właściwy przepływ informacji, przejrzystość i jawność działań budują zaufanie i partnerskie relacje z Klientami.
 • To my w swojej pracy często przekraczamy umowny jej zakres, w rzeczywistości świadcząc usługi szersze niż te „zakontraktowane”. Każde nowe życzenie Klienta idące w parze z możliwością jego spełnienia rozwija nas i uczy czegoś nowego.
 • To my mimo dużej wiedzy i ogromnego doświadczenia nie uważamy siebie za „alfę i omegę”. Mamy  dużo pokory i umysły otwarte na uwagi, opinie i sugestie naszych Klientów.

Inny zarządca to inna usługa.

ZAPRASZAMY!